Monica Iacob-Ridzi – “𝗣𝗟𝗔̂𝗡𝗚𝗘𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗔̆”

𝗔𝗺 𝗱𝗲𝗽𝘂𝘀 𝗮𝘀𝘁𝗮̆𝘇𝗶 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝘁𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗽𝗲 𝗹𝗮̂𝗻𝗴𝗮̆ 𝗝𝘂𝗱𝗲𝗰𝗮̆𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝘀̦𝗮𝗻𝗶 𝗼 𝗽𝗹𝗮̂𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗮̆ 𝗶̂𝗺𝗽𝗼𝘁𝗿𝗶𝘃𝗮 𝗻𝘂𝗺𝗶𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗝𝘂𝗿𝗰𝗮 𝗦̦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻, 𝗱𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘇𝗮

Citește mai mult