Dreptul la transport interurban gratuit a persoanelor cu handicap

Dreptul la transport interurban gratuit a persoanelor cu handicap este reglementat prin art. 24 din Legea nr. 448 / 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. nr. 1118 / 2020 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1017 / 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.

Potrivit H.G. nr. 1118 / 2020 începând cu data de 01. 01. 2021:

  • Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transport interurban (bilete) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale. De acest drept beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială.

Cererea privind opțiunea în vederea acordării gratuității, se poate depune prin orice mijloace electronice (email: dgaspchd.beps@gmail.com), servicii poștale (adresa: Deva, Aleea Romanilor nr. 7, județul Hunedoara) sau la sediul instituției, la care se atașează o copie după Cartea de Identitate a solicitantului. Modelul cererii se găsește pe site-ul D.G.A.S.P.C. Hunedoara (www.dgaspchd.ro)

 Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban. Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport, persoana cu handicap nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. 

În funcție de opțiune, dacă persoana cu handicap grav și accentuat, respectiv tutorele / reprezentantul legal, asistentul personal își exprimă opțiunea pentru acordarea de bilete de călătorie, aceștia transmit pe e-mail (dgaspchd.beps@gmail.com) / poștă (adresa: Deva, Aleea Romanilor nr. 7, județul Hunedoara) sau la sediul instituției cererea pentru eliberarea biletelor (care se regăsește pe site-ul instituției noastre), însoțită de o copie după Cartea de Identitate.

Persoanele cu hadicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic, la fel și însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, precum și asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic, precum și însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora

În cazul în care persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat optează pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului, cererea de decontare se va depune de către persoana 

cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, în termen de 60 de zile de la efectuarea deplasării.

Cererea de decontare, însoțită de documentele specificate în cerere și bonul / bonurile fiscale de carburant – emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere, se va depune la sediul instituției din Deva, Aleea Romanilor, nr.7, județul Hunedoara.  Modelul cererii se găsește pe site-ul D.G.A.S.P.C. Hunedoara (www.dgaspchd.ro). Bonurile fiscale trebuie să fie datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului. 

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către D.G.A.S.PC. Hunedoara conform tarifelor biletelor CFR pentru călătoria cu trenul interregio IR clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară. Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește folosind site-ul: https://distanta.ro.

Suma maximă ce se poate deconta este 1500 lei / an calendaristic în cazul persoanei cu handicap grav și 750 lei / an calendaristic în cazul persoanei cu handicap accentuat. 

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Eliberarea biletelor gratuite de călătorie pentru transportul interurban pentru persoanele încadrate în grad de handicap se va face după încheierea convențiilor cu operatorii de transport interurban, conform modelului precizat prin Ordinul comun nr.104/140/2021, al M.M.P.S și M.T.I., publicat in M.O. din 16.02.2021. Biletele se vor expedia beneficiarilor prin poștă, de către DGASPC Hunedoara, la adresele de domiciliu.

Lista operatorilor de transport cu care D.G.A.S.P.C. Hunedoara va încheia convenții privind transportul persoanelor cu handicap – operatori la care pot fi utilizate biletele de călătorie gratuită – se va afișa la sediul DGASPC Hunedoara și se va publica pe site-ul instituției: www.dgaspchd.ro.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara asigură beneficiarii că sunt depuse toate eforturile necesare pentru ca aceste activităţi să se soluţioneze cu operativitate, în scopul asigurării cadrului legal-administrativ necesar concretizării tuturor drepturilor şi facilităților cuvenite persoanelor cu dizabilităţi. 

Pentru orice informație sau sesizare, în vederea evitării deplasărilor inutile, se poate ține legătura cu serviciile cu atribuții în domeniu din cadrul DGASPC Hunedoara prin intermediul adreselor de e-mail: dgaspchd.beps@gmail.com; sau telefonic la nr. 0254 – 219451.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *